chung cư phú mỹ complex – chương trình cho thuê căn hộ

chung cư phú mỹ complex – chương trình cho thuê căn hộ

Thỏa Thuận Sơ Bộ Về Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ” áp dụng cho Tòa chung cư cao cấp NO1-T4 khu Ngoại Giao Đoàn tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và được gọi tắt là “Thỏa Thuận”, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản sau đây:

Điều 1. Định nghĩa

Trong Thỏa Thuận này, các từ ngữ nếu đã xuất hiện trong Hợp Đồng mua bán Căn Hộ thì được hiểu như phần Định nghĩa tại Hợp Đồng và các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“Các Tiêu Chun Thương Hiu” có nghĩa là các tiêu chuẩn được thiết lập và xác định đối với Toà Nhà do Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà phú mỹ complex đưa ra để áp dụng trong quản lý, vận hành Toà Nhà theo Các Tiêu Chuẩn Thương Hiệu đó;

“Chủ Sở Hữu Căn Hộ” là Bên Mua hoặc các tổ chức, cá nhân sở hữu hợp pháp Căn Hộ;

“Người Sử Dụng Căn Hộ” là bất kỳ người nào sử dụng Căn Hộ dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn: các thành viên gia đình, bạn bè, nhân viên, người thuê Căn Hộ và/hoặc người thuê lại Căn Hộ và bất kỳ người nào có mặt tại Căn Hộ được phép của Chủ Sở Hữu Căn Hộ phú mỹ complex;

“Gói Nội Thất Bắt Buộc” là các trang thiết bị nội thất, đồ dùng, vật dụng được trang bị cho Căn Hộ, do Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Toà Nhà quy định đối với các Căn Hộ tham gia vào Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ phú mỹ complex;

Điều 2. Mục đích của Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ

Nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận từ việc đầu tư Căn Hộ, Chủ Sở Hữu Căn Hộ tùy vào sự quyết định của mình sẽ đưa Căn Hộ tham gia vào danh mục Căn Hộ dịch vụ cho thuê theo Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ do Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà triển khai. Qua đó Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà sẽ triển khai khai thác, kinh doanh cho khách hàng thuê Căn Hộ đó.

Điều 3. Điều kiện để Căn Hộ tham gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ

3.1.      Để Căn Hộ đáp ứng các Tiêu Chuẩn Thương Hiệu nhằm đủ điều kiện tham gia vào Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ, Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải mua Gói Nội Thất Bắt Buộc từ Chủ Đầu Tư. Giá mua Gói Nội Thất Bắt Buộc sẽ dựa trên giá mà Chủ Đầu Tư mua của Nhà cung cấp bao gồm cả chi phí vận chuyển lắp đặt tại Căn Hộ. Chủ Đầu Tư không được tính lãi từ việc bán Gói Nội Thất Bắt Buộc cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ.

3.2.      Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ phải được ký giữa Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà do Chủ Đầu Tư chỉ định.

Điều 4. Hình thức tham gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ

Hình thức tham gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ theo phương thức phân chia lợi nhuận.

Trước hoặc chậm nhất 6 (sáu) tháng khi đến Ngày Bàn Giao Thực Tế, Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ ký Hợp Đồng Tham Gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ với Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Toà Nhà do Chủ Đầu Tư chỉ định, cụ thể như sau:

 1. Xác định Doanh thu cho thuê của Căn Hộ.

Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc điều hành quản lý, thu chi mọi khoản tiền liên quan đến việc cho thuê Căn Hộ trong thời gian tham gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ;

Doanh thu cho thuê Căn Hộ được xác định hàng tháng dựa trên thời gian thực tế khách hàng sử dụng Căn Hộ.

 1. Phân chia lợi nhuận.

Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ được phân chia lợi nhuận tương ứng với tám mươi phần trăm (80%) lợi nhuận sau thuế của Căn Hộ từ Chương trình Cho Thuê Căn Hộ theo từng năm sau khi số liệu đã được cơ quan kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán và xác định. Trong trường hợp khi có yêu cầu bằng văn bản, Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ được tạm phân chia lợi nhuận của Căn Hộ từ Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ theo từng quý vào ngày hai lăm (25) của tháng tiếp theo khi kết thúc quý đó và số liệu phân chia lợi nhuận sẽ được tạm tính theo số liệu do Chủ Đầu Tư đưa ra.

Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản lý Vận Hành Tòa Nhà sẽ được phân chia lợi nhuận tương ứng với hai mươi phần trăm (20%) lợi nhuận sau thuế của Căn Hộ từ Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ.

 1. Thời hạn Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ: tối thiểu 01 (một) năm.

Thời Gian Sử Dụng Của Chủ Sở Hữu Căn Hộ:

Trong thời gian Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê có hiệu lực, Chủ Sở Hữu Căn Hộ không được quyền sử dụng Căn Hộ.

 1. Nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Căn Hộ.

Chịu mọi khoản thuế có liên quan đến thu nhập từ việc đưa Căn Hộ vào Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ;

Thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết đối với việc cho thuê Căn Hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 1. Nghĩa vụ của Chủ Đầu Tư và/hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà.

Có trách nhiệm thực hiện việc cho thuê Căn Hộ hoặc áp dụng các biện pháp nhằm tối đa hóa lợi ích từ việc cho thuê Căn Hộ, phải nỗ lực một cách tốt nhất để thúc đẩy và quảng bá cho thuê Căn Hộ phù hợp với điều kiện thị trường và hoàn cảnh cho phép;

Thực hiện về mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc đưa Căn Hộ tham gia vào Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ (tiếp thị, quảng cáo và thiết kế các tài liệu quảng cáo; phí hành chính, phí quản lý vận hành…);

Có trách nhiệm cung cấp sổ sách giấy tờ kế toán liên quan đến việc cho thuê Căn Hộ vào cuối năm Tài chính sau khi đã kiểm toán (nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ yêu cầu);

Bảo trì Căn Hộ trong thời gian Căn Hộ tham gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ;

Thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết đối với việc cho thuê Căn Hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Chấm dứt tham gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ

Việc Tham Gia Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

5.1.      Bất kỳ Bên nào thông báo với Bên còn lại ít nhất 06 (sáu) tháng trước ngày dự định chấm dứt Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ mà không cần lý do;

 • Căn Hộ bị phá hủy do hỏa hoạn hoặc thiên tai;
 • Hết thời gian trong Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ do Hai Bên ký kết.

Điều 6. Cam kết chung

 • Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ không cho thuê lại hoặc có hành động xúc tiến việc cho thuê lại Căn Hộ (Bất kể là toàn bộ hay một phần của Căn Hộ) hoặc có bất cứ thu nhập nào từ việc cho thuê lại nói trên khi Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ còn hiệu lực;
 • Trong thời gian Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ có hiệu lực, nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ cho thuê lại Căn Hộ hay nhận bất kỳ khoản thu nhập nào từ Căn Hộ, Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà sẽ có quyền hưởng tất cả các thu nhập mà Chủ Sở Hữu Căn Hộ nhận được;
 • Trong trường hợp bất kỳ Bên nào đơn phương huỷ bỏ Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ đã ký kết (trừ các trường hợp được nêu tại Điều 5 của Thoả Thuận này), thì sẽ phải bồi thường cho Bên kia số tiền tương ứng sáu (6) tháng tiền cho thuê Căn Hộ theo giá thực tế đang cho khách hàng thuê Căn Hộ;
 • Các Bên cam kết rằng Chủ Đầu Tư được toàn quyền lựa chọn Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Toà Nhà để quản lý, điều hành, vận hành Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ. Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Toà Nhà có thể là các thương hiệu quản lý chuyên nghiệp hoặc do Chủ Đầu Tư thành lâp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ;
 • Thỏa Thuận Sơ Bộ về Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ này tóm tắt các điều khoản và điều kiện chính trong Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ giữa Chủ Sở Hữu Căn Hộ và Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Toà Nhà. Các điều khoản trong Thỏa Thuận này là căn cứ để Các Bên cùng thống nhất ký Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ theo mẫu quy định của Chủ Đầu Tư hoặc Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà;
 • Thỏa Thuận Sơ Bộ Về Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ sẽ hết hiệu lực khi Hai Bên ký Hợp Đồng Chương Trình Cho Thuê Căn Hộ.

 

Đánh giá bài viết

Nhận xét đã bị đóng.